Our Experiences

Our Experiences

Government

บริษัท แมพบอส จำกัด ให้บริการให้คำปรึกษา พัฒนา วางระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครบวงจรกับองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ซึ่งมี Solution หลากหลายที่พร้อมให้บริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในองค์กรและปลอดภัยจากอาชญากรไซเบอร์

MEA Smart Office

Metropolitan Electricity Authority (MEA)
ระบบแสดงข่าวสารประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร
และทำธุรกรรมต่าง ๆ สำหรับพนักงาน กฟน.
เช่น ลา, อนุมัติใบลา, จองห้องประชุม, สร้างข่าวสาร, Single Sign-on

RTAF-TRACKING

Royal Thai Air Force (RTAF)
ระบบเพื่อการติดตามอากาศยาน ทอ.
และพาหนะทางยุทธการเพื่อการค้นหาและช่วยเหลือ

RTAF-APIS

Royal Thai Air Force (RTAF)
ระบบแสดงข้อมูล และพิกัดภาพถ่ายทางอากาศ บนแผนที่ สำหรับค้นหาและจัดการข้อมูล รวมทั้งแสดงวีดีโอย้อนหลัง ประกอบกับ
ข้อมูลความสูง ความเร็ว และตำแหน่ง
ของอากาศยานไร้คนขับ

MEA Energy SDK

Metropolitan Electricity Authority (MEA)
ชุดพัฒนาโปรแกรม ในรูปแบบ Mobile SDK และ REST API สำหรับให้บริการข้อมูลค่าไฟฟ้า ประวัติการใช้ไฟฟ้า และการแจ้งเตือนต่าง ๆ จาก กฟน. ตัวอย่างเช่น แอปพลิเคชันของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์

RTAF-GEOINT

Royal Thai Air Force (RTAF)
1. บูรณาการฐานข้อมูล โดยใช้ aWhere Platform เพื่อให้เป็นฐานข้อมูลกลาง ที่ใช้งานร่วมกัน ทั้งกรมข่าว ของ กองทัพอากาศ
2. ระบบประเมินขีดความสามารถกำลังทางอากาศ
เพื่อประเมิน วิเคราะห์ และวางกำลังรับมือข้าศึก
3. ระบบวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์
ข่าวกรองภูมิสารสนเทศ เพื่อแสดงภาพรวม ของข้อมูลข่าว วิเคราะห์ และเตรียมรับมือ กับสถานการณ์

ระบบคลังข้อมูลด้านความมั่นคง
และงานข่าว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ ศบช.กห.

MINISTRY OF DEFENCE (MOD)
ระบบคลังข้อมูลด้านความมั่นคงและงานข่าวโดยมี awhere platform ในการจัดการข้อมูล ทุกหน่วยงานให้อยู่ที่ศูนย์กลาง เพื่อให้จัดการข้อมูล อย่างเป็นระบบ สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านฟอร์ม จัดการฐานข้อมูล ดูภาพรวมข้อมูลผ่านแดชบอร์ด และออกรายงานได้

Our Experiences

Private sector

ภาคเอกชน ทางบริษัท แมพบอส จำกัด ได้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับองค์กรทั้งการออกแบบเพื่อรองรับงานเฉพาะด้านและการออกแบบระบบเพื่อใช้งานทั่วไป ซึ่งมี Solution หลากหลายที่พร้อมให้บริการ

SGIS

True Corporation
ระบบสนับสนุนการทำงานและการให้บริการของทรูในเชิง GIS อย่างเต็มรูปแบบ เช่น การตรวจสอบการให้บริการ ลูกค้าใหม่-เก่า, การจัดเก็บตำแหน่งการแจ้งปัญหาจากลูกค้า, การค้นหาข้อมูลต่างๆ ทาง GIS ไม่ว่าจะเป็นพิกัดเชิงตำแหน่งต่างๆ และ พิกัดเส้น Network

KTB N2N: Merchant Operation End to End Process

KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (KTB)
KTB N2N: Merchant Operation End to End Process
ระบบสมัครใช้บริการ, การพิจารณาใบสมัครจากร้านค้า (Application Form), การแจ้งติดตั้ง, การแจ้งซ่อมเครื่อง EDC และการจัดทำรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แบบ online เพื่อพัฒนาการให้บริการให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

Field Checker Management System

INSURTECH
ระบบสำรวจ ตรวจสอบ และรวบรวมเอกสารประกอบการขอสินเชื่อ และเก็บข้อมูลจากจุดตรวจสอบเข้าระบบฐานข้อมูลกลาง เช่น การจ่ายงานให้เจ้าหน้าที่หน้างานเพื่อสำรวจ ตรวจสอบข้อมูล แต่ละพื้นที่ check-in และถ่ายภาพ เพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้อง พร้อมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบของธนาคาร

CoBike

CoBike
ระบบบริหารจัดการเช่าใช้จักรยานผ่าน แอปพลิเคชัน
ด้วยการสแกน QR Code มีฟังก์ชัน การจัดการข้อมูล บัญชีผู้ใช้งาน แบบครบวงจร ตั้งแต่ การสมัคร เติมเงิน เข้าบัญชี และการตัดยอดตามเวลาการใช้งาน กำหนด ขอบเขต เพื่อระบุอัตราค่าบริการ ในแต่ละพื้นที่ โดยใช้ เทคโนโลยี IoT เข้ามาช่วยในการจัดการ

EAGLE EYE

AIS
ระบบบริหารจัดการ Data center เพื่อดูปริมานการใช้ไฟฟ้า
ปริมานพื้นที่ว่าง, ค้นหาตำแหน่งอุปกรณ์ เครื่อง Server, Rack และ บริหารจัดการข้อมูล เช่น เปลี่ยนข้อมูลชื่อเครื่อง เปลี่ยนข้อมูล IP

Budget reports | Yes Mobile

YAMAHA
ระบบเรียกดู และออกรายงาน ด้านการเงิน
ทั้งหมดของ THAI Yamaha motor และ แอปพลิเคชัน
แสดงข้อมูลข่าวสารข้อมูลด้านการขาย และข้อมูลทาง
การตลาด สำหรับ Dealer

ระบบการสำรวจภัยรถยนต์อัจฉริยะ
(Smart Motor Claim System)

INSURTECH
Platform สำหรับ บริษัท สำรวจภัย และบริษัทประกันภัยในการสำรวจภัยรถยนต์ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วด้วยการจ่ายงานให้กำผู้สำรวจภัยที่ใกล้ที่สุด ตามตำแหน่งแบบ Realtime พร้อมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบของประกันภัยเพื่อลดการคีย์ข้อมูลซ้ำซ้อน